planiranjeСектор за планирање и управљање у животној средини обавља послове који се односе на: утврђивање, координирање и развој циљева политике заштите животне средине везаних за увођење стандарда и чистије производње у функцији одрживог развоја; реализацију Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији; организовање, спровођење и контрола система еколошког означавања – Еколошки знак Републике Србије; праћење европских стандарда и методологија ради регистровања сертификованих система управљања заштитом животне средине ИСО 14001 у организацијама; припремање потребних услова за увођење издавања EMAS сертификата у Републици Србији и вођење регистра правних и физичких лица укључених у систем EMAS; утврђивање услова заштите животне средине за изградњу објеката и извођење радова кроз процену утицаја на животну средину; утврђивање услова заштите животне средине од хемијског удеса кроз преглед и давање сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса за севесо постројења; сарадња са суседним државама у поступку обавештавања, односно размени података о севесо постројењима у прекограничном контексту; давање мишљења на одлуке о изради стратешке процене утицаја, доношење решења на извештаје о стратешкој процени утицаја и давање мишљења за просторне планове од републичког значаја; праћење развоја најбоље доступних техника за потребе интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине; издавање интегрисаних дозвола сходно Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине и контролу утицаја на животну средину постројења за које је издата интегрисана дозвола; управљање отпадом; утврђивање услова заштите животне средине за спровођење мера санације, затварања и рекултивације депонија и сметлишта комуналног отпада; управљање хемикалијама и биоцидним производима; заштита од буке и вибрација; обавља и друге послове из ове области.

 У Сектору за планирање и управљање у животној средини образују се уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за планирање и стандарде;
  2. Одељење за процену утицаја на животну средину;
  3. Одељење за интегрисане дозволе;
  4. Одсек за заштиту од великог хемијског удеса;
  5. Одељење за управљање отпадом;
  6. Одељење за хемикалије;
  7. Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења.