InspekcijaСектор инспекције за заштиту животне средине обавља се послови који се односе на: спречавање и контролу загађивања животне средине; заштиту и коришћење природних ресурса и добара; заштиту од хемијског удеса код САВЕСО постројења; контролу хемикалија и биоцидних производа, заштиту земљишта и вода од загађивања; заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења; поступање са отпадом; прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима Европске Уније у циљу спровођења Препоруке Савета Европе и Скупштине Европе о Минималним критеријумима за инспекцију заштите животне средине; израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора; учешће у припреми стручних основа у изради прописа; обавља и друге послове из ове области.

            У Сектору инспекције за заштиту животне средине образују се уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за спречавање и контролу загађивања животне средине;
  2. Одељење за заштиту земљишта, подземних и површинских вода од загађивања;
  3. Одељење за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе;
  4. Oдељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења;
  5. Одељење за контролу поступања са отпадом;
  6. Одељење за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара;
  7. Oдељење за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда.

Схематски приказ:

Inspekcija_shema

 

 

 

 

 

Интерантивна мапа седишта Инспекције за заштите животне средине (PowerPointShow – 51MB)