clp-piktogramiСве опасне хемикалије у промету од 1. јуна 2017. године морају бити класификоване, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени Гласник РС”, број 105/13) (у даљем тексту: Правилник CLP/GHS).

Ако су смеше стављене у промет пре 1. јуна 2015. године, а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени Гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) или са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени Гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), снабдевач их од 1. јуна 2017. године поново обележава и пакује у складу са Правилником CLP/GHS.

Прелазни период за реобележавање и паковање смеша истиче наведеног датума и након тога у промету могу бити само хемикалије које су, ако су класификоване као опасне, обележене и упаковане у складу са CLP/GHS, односно на етикети имају искључиво CLP/GHS пиктограми опасности.

Информативни пулт за хемикалије и биоцидне производе може пружити додатне  информације и смернице у вези са овим захтевом Правилникa CLP/GHS свим заинтересованим странама.

Упознајте се са одредбама и захтевима који су прописани Правилником CLP/GHS како би их  правилно применили!