Радна група  за израду Нацрта закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, припремила је Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности.

Циљ доношења овог закона јесте увођење нових стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем радиоактивном отпадом.

Припремљени Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности представља корак у приближавању нашег законодавства са acquis communautaire (законодавство Европске уније). Његовим одредбама се одређује правни основ за доношење подзаконских аката који ће омогућити потпуно усклађивање нашег права са европским прописима, на шта се Република Србија обавезала потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њених држава чланица.

Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведени нацрт доставе у  електронској форми (на адресу е-поште: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs  и  zakon[at]nullsrbatom.gov.rs  у што краћем року.

Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (PDF) се може преузети путем линка.