Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднетог од стране ЈКП „ДУБОКО“ Ужице Регионални центар за управљање отпадом, улица Дубоко бб.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП „ДУБОКО“ Ужице Регионални центар за управљање отпадом (регистровано код АПР са матичним бројем 20104279, са шифром делатности 3811 – Скупљање отпада који није опасан), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, дана 04. јануара 2017. године.

У мобилном постројењу за уситњавање отпада – дробилици, оператер ће да врши третман неопасног отпада: отпадне пластике и отпадног дрвета, ради смањења запремине отпада који се предаје на даљи третман овлашћеним оператерима. Предметно мобилно постројење за третман отпада – дробилица, користиће се на територији јединица локалне самоуправе које припадају регионалном систему управљања отпадом „Дубоко“ Ужице.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic[at]nullekologija.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.