Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу од стране предузећа „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд, ул. Панте Тутунџића бр. 2, 11070 Нови Београд.

Надлежни орган обавештава јавност да је предузеће „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд (регистровано код АПР са матичним бројем 20245522 и шифром претежне делатности број 4311 – рушење објеката) поднело Захтев за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, дана 09.08.2017. године.

Активности које овај оператер предузима су управљање неопасним и опасним отпадом –  третман неопасног и опасног отпада (грађевински отпад и отпад од рушења) методом дробљења у мобилном дробиличном постројењу .

Рок за достављање мишљења и предлога је 20.09.2017. године, на e-mail: predrag.simic[at]nullekologija.gov.rs.

Увид у поднете Захтеве може се извршити у Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 550.