На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Строги резерват природе „Каленић”.

СтРП „Каленић” налази се у централном делу Србије, између Јухора и Гледићких планина, на територији општине Рековац. Подручје строгог резервата први пут је стављено под заштиту државе 1957. године и обухвата очувани шумски екосистем који се састоји од заједнице храстова сладуна и цера (Quercettum farnetto-cerris) са стаблима столетне старости.

Заштићено подручје је укупне површине 2 ha и у КО Каленићки Прњавор заузима део катастарске парцеле број 670 која је у државном власништву. На заштићеном подручју утврђен је режими заштите I степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СтРП „Каленић” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје СтРП „Каленић” припада делу eколошки значајног подручја под редним бројем 53 – „Каленић”.

Завод за заштиту природе Србије доставио је министарству надлежном за послове заштите животне средине Студију заштите Строги резерват природе „Каленић” 13. децембра 2013. године. Поступак заштите природног подручја покренут је дана 26. јуна 2018. године, када је јавни увид о нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите СтРП „Каленић” оглашен на интернет страници Министарства.