На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тупижничка леденица”.

Tupiznicka ledenicaСП „Тупижничка леденица” налази се у источној Србији у јужном делу планине Тупижнице, у атару села Кожељ, територија општине Књажевац. Под заштиту се ставља природно подручје површине од око 1,24 ha, у чијем обухвату је крашка јама – спелеолошки објекат типа леденице.

Према структури површина катастарске општине Кожељ по власништву, целокупна површина  заштићеног подручја је у државној својини. На подручју СП „Тупижничка леденица” успоставља се режим заштите II степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Тупижничка леденица”, сврстава се у I категорију – националног, односно изузетног значаја.

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање СП „Тупижничка леденица” буде поверено Јавном предузећу Србијашуме” из Београда.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 7. фебруара 2013. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите министарству надлежном за послове заштите животне средине.