На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Пећински систем Самар”.

Pecinski sistem SamarСП „Пећински систем Самар” налази се у источној Србији у североисточном делу планине Калафат, у атару села Копајкошара, територија општине Сврљиг. Пећина Самар са прерастом Самар први пут је стављена под заштиту државе 1955. године. Ревизијом заштите обухваћен је читав пећински систем Самар-Велики пештер, као посебно вредан објекат геонаслеђа.

Према структури површина катастарске општине Копајкошара по власништву, од укупнo 56,50 ha у заштићеном подручју државном власништву припада 62% површина, а преостало је у приватној својини. На подручју СП „Пећински систем Самар” успоставља се режим заштите II степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Пећински систем Самар”, сврстава се у I категорију – националног, односно изузетног значаја.

За управљача СП „Пећински систем Самар”, Завод за заштиту природе Србије предлаже Јавно предузеће „Србијашуме” из Београда.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 14. марта 2013. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите министарству надлежном за послове заштите животне средине.