На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Борачки крш”.

boracki-krs

Споменик природе „Борачки крш” налази се у југозападној Шумадији, између Рудничких, Котленичких и Гледићких планина, на територији општине Кнић, КО Борач. Према структури површина катастарске општине по власништву, у обухвату споменика природе су површине у државној (79,67%), приватној (18,89%) и црквеној (1,43%) својини, укупно 68,22 ha. На заштићеном подручју утврђен је режим заштите II степена.

Подручје које се предлаже за заштиту обухвата Борачки крш, јединствен геоморфолошки објекат геонаслеђа Србије, који у синергији са специфичностима флоре и фауне и културно-историјским вредностима у његовој непосредној близини чини изузетну предеону целину.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Споменик природе „Борачки крш”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Подручје Борачког крша заједно за Гружанским језером чини еколошки значајно подручје „Акумулација Гружа” које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано значајно подручје за птице на територији Републике Србије (IBAnac).

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање Споменик природе „Борачки крш” буде поверено предузећу „Резерват Увац” д.о.о. из Нове Вароши.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 24. децембра 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио Студију заштите Споменикa природе „Борачки крш” овом министарству, као надлежном органу.