zeleniceНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Зелениче”.

Природно подручје које се предлаже за заштиту је једино природно станиште реликтне биљне врсте ловорвишња (зелениче) у Србији. Налази се у југоисточној Србији, између Власотинца и Црне Траве, на северозападној падини планине Острозуб, на надморској висини од 1200 до 1300 m.

СРП „Зелениче” обухвата укупно 38,815 ha и територијално припада општинама Црна Трава и Лесковац. Према структури површина катастарских општина по власништву, све површине у заштићеном подручју су у државној својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СРП „Зелениче” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. На целокупној површини заштићеног подручја утврђује се режим заштите I (првог) степена.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје СРП „Зелениче” је eколошки значајно подручје на простору Републике Србије под редним бр. 86 – „Зеленичје” и идентификовано подручје у оквиру међународне еколошке мреже Емералд (RS0000048).

За управљача СРП „Зелениче” Завод за заштиту природе Србије предлаже Јавно предузеће „Србијашуме” из Београда.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 19. јуна 2014. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите министарству надлежном за послове заштите животне средине.