srp-pasnjaci-velike-droplje_-prilog-7-largeНа основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”.

У циљу очувања последњег уточишта велике дропље у нашој земљи, као и њених највреднијих станишта, 1997. године проглашено је заштићено природно добро од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 37/97), односно заштићено подручје I (прве) категорије и то као Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропљеˮ. Уредбом о заштити обухваћена је површина од 979,4394 ha  и установљен је II (други) режим заштите. За управљача тог заштићеног подручја именовано је Ловачко удружење „Перјаницаˮ из Мокрина.

Циљ ревизије заштите и израде нове Студије, као и доношење новог Акта о заштити је проширење првобитно заштићеног подручја јер је утврђено да се активности ове птице одвијају на широј површини у односу на тренутно заштићену, као и усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016), употпуњавање нових, стручних сазнања и података о стању и статусу подручја, као и евентуална промена управљача тог заштићеног подручја.

Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у северном Банату и састоји се од три међусобно раздвојене целине: „Јарошˮ, „Кочоватˮ и „Сигетˮ, а које се налазе на подручју општина Кикинда, Чока и Нови Кнежевац. Предложено подручје обухвата површину од 6799,77 ha. Максимална надморска висина је 85 m, а минимална 76 m.

Према структури површина катастарских општина по власништву у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропљеˮ државним и осталим облицима власништва припада 73%, а приватном власништву припада 27% површина.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РСˮ, бр. 102/2010), Специјални резерват природе припада eколошки значајном подручја бр. 2 – „Специјални резерват природе Пашњаци велике дропљеˮ.

Због присуства одређених угрожених биљних и животињских врста и природних станишта који се налазе на Резолуцији 4. и 6.  Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, Пашњаци велике дропље представљају EMERALD подручје (РС0000022) у оквиру међународне EMERALD еколошке мреже.

Као значајно подручје са аспекта очувања и заштите птица, а имајући у виду да је велика дропља на Црвној листи најугроженијих врста на планети, Пашњаци велике дропље су уписани као међународно и национално значајно подручје за птице (IBA).

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/15) Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље”, сврстава се у I (прву) категорију – заштићено подручје од изузетног значаја.

Имајући у виду велико повећање површине у односу на тренутну површину овог заштићеног подручја, Покрајински завод за заштиту природе предлаже да се поред тренутног управљача (Ловачког удружења „Перјаницаˮ) размотре и друге потенцијалне опције везане за избор управљача.

Поступак покретања заштите је покренут, дана 17.04.2015. године, када је Покрајински завод за заштиту природе, доставио студију заштите Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као надлежном органу.