На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Косаница-Ђавоља варош”.

СРП „Косаница-Ђавоља варош” налази се на југу Србије у Топличком округу, у сливу реке Косанице, између Бањске реке, Велике Косанице и Ђачког потока, на југозападним падинама планине Радан. Подручје које се предлаже за заштиту простире се на територији општинe Куршумлија у атару села Ђаке и Иван кула, на површини од укупно 2241,27 ha. Према структури површина катастарских општина по власништву, 57,51% заштићеног подручја је у приватној, а 42,49% у државној својини.

На простору „Косаница-Ђавоља варош” током новије геолошке историје формирали су се специфични геоморфолошки, геолошки, хидрогеолошки и климатски  феномени, који су условили карактеристичну физиономију предела са јасно израженим биодиверзитетом брдског и планинског климарегиона. Део издвојеног простора на ком су формирани ретки денудациони микрооблици земљане пирамиде или главуци је под заштитом од 1959. године. Предео који је издвојен на основу истраживања и валоризован студијом заштите, предвиђен је према Просторном плану подручја посебне намене Радан. Садашње природне и створене вредности овог предела су просторно уобличене истраживањима, која су поред вредновања простора имала за циљ и научну верификацију за припрему номинације за Светску природну баштину.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СРП „Косаница-Ђавоља варош”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. На подручју СРП „Косаница-Ђавоља варош” утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 21. јануара 2015. године министарству надлежном за послове заштите животне средине Студију заштите Специјалног резервата природе „Косаница-Ђавоља варош”. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.