pio-zeljinНа основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Жељин”.

Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у централној Србији између Ибра на западу, Столова на северозападу, Гоча на северу и североистоку и Копаоника на југу. Простире се на површини од укупно 6.379,0983 ha, на надморској висини од 360 до 1.785 m.

ПИО „Жељин” територијално припада општинама Александровац и Рашка и граду Краљево. Према структури површина катастарских општина по власништву, око 83% површина у заштићеном подручју је у државном власништву, док приватном и осталим облицима власништва укупно припада око 17%.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Жељин” сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.

Услед присуства биљних и животињских врста од националног и међународног значаја, као и за заштиту приоритетних типова станишта, подручје планинског масива Жељин је Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) идентификовано као eколошки значајно подручје „Врх Жељина – Плочка чука” под редним бројем 54. Такође, северни део планине Жељин спада у одабрана подручјa за дневне лептире (PBA) на простору Републике Србије

Имајући у виду да обављање послова заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја захтева испуњеност одређених услова у погледу стручне, кадровске и организационе оспособљености, Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање ПИО „Жељин” буде поверено Јавном предузећу „Србијашуме”, Београд.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 6. јануара 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као надлежном органу.