sargan-mokra-gora

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Шарган-Мокра Гора”.

Подручје ПП „Шарган-Мокра Гора” налази се у југозападном делу Србије, на територији општина Ужице и Чајетина, на самој државној граници са Босном и Херцеговином. Део предложеног подручја је 2005. године проглашен за заштићено подручје I (прве) категорије и то као предео изузетних одлика. Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 52/05) на површини од 3.678,23 ha установљени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. У складу са Уредбом о заштити Парка природе „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 81/08) унапређен је статус заштићеног подручја и под заштиту је стављена површина од укупно 10.813,73 hа.

Ревизијом студије заштите ПП „Шарган-Мокра Гора” проширује се на 11.379,78 hа и утврђују се нове границе режима заштите I, II и III степена. Према структури површина катастарских општина по власништву, у ПП „Шарган-Мокра Гора” приватном власништву припада око 67%, док државном и осталим облицима власништва припада око 33% површина.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Шарган-Мокра Гора” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје ПП „Шарган-Мокра Гора” је део eколошки значајног подручја на простору Републике Србије под редним бр. 61 – „Тара”. Због присуства биљних и животињских врста од националног и међународног значаја, као и за заштиту приоритетних типова станишта, подручје Мокре Горе и Шаргана је идентификовано подручје у оквиру међународне еколошке мреже Емералд (RS0000018) и међународно значајно подручје за биљке (IPA).

Имајући у виду резултате досадашњег управљања заштићеним подручјем, Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање ПП „Шарган-Мокра Гора” и надаље буде поверено Друштву са ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора” из Мокре Горе, општина Ужице.

Поступак заштите природног подручја покренут је дана 26. октобра 2015. године, када је Завод за заштиту природе Србије доставио студију заштите Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као надлежном органу.