На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Мојстирско-Драшке планине”.

ПП „Мојстирско-Драшке планине”, укупне површине 10.822,36 ha, налази се у југозападној Србији, на крајњем североисточном делу Проклетија, на територији општине Тутин.

Простор Мојстирско-Драшких планина одликује се карактеристичном физиономијом пејзажа и специфичним геоморфолошким, геолошким, хидрогеолошким, хидролошким и климатским феноменима, као и израженим биодиверзитетом, односно јединственим комплексом станишта ретких и угрожених врста дивље флоре и фауне од националног и међународног значаја.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Мојстирско-Драшке планине”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. На подручју ПП „Мојстирско-Драшке планине” утврђују се режими заштите I, II и III степена.

Ревизијом заштите раније проглашених природних добара, у обухвату ПП „Мојстирско-Драшке планине” су строги природни резрвати „Белег”, „Поглед” и „Каљавица”, који према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) припадају eколошки значајном подручју под редним бројем 100 – „Проклетије”.

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање ПП „Мојстирско-Драшке планине” буде поверено Јавном предузећу „Србијашуме”, Београд.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 21. септембра 2018. године Министарству заштите животне средине Студију заштите Парка природе „Мојстирско-Драшке планине”. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.