Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu čl. 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, operatera „Darkomatic” DOO iz Beograda, ulica Pančevački put 86E, 11210 Beograd-Palilula, na lokaciji operatera (K.P. 4941/1 u K.O. Ovča – opština Palilula, Beograd), registarskog broja 1365, koju je 6. februara 2014. godine izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. U Zahtevu je navedeno da postojeća dozvola treba da se izmeni u delu koji se odnosi na kapacitet postrojenja, vrste otpada koje se skladištite i tretiraju.

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo – operater „Darkomatic” DOO iz Beograda, ulica Pančevački put 86E, 11210 Beograd-Palilula, registrovan kod APR-a pod matičnim brojem 20057998, sa pretežnom delatnosti: 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala, podneo Zahtev za izdavanje izmene i dopune integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, razvrstanog prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/10), dana 8. novembra 2016. godine, pod brojem 19-00-00461/2013-05.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 9. oktobar 2017. godine, na e-mail adresu jelena.tesla[at]nullekologija.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 542, svakog radnog dana u periodu od 9-12 sati. Dolazak je potrebno prethodno najaviti na broj telefona 011/31-31-224.