Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, оператера „Даркоматиц” ДОО из Београда, улица Панчевачки пут 86Е, 11210 Београд-Палилула, на локацији оператера (К.П. 4941/1 у К.О. Овча – општина Палилула, Београд), регистарског броја 1365, коју је 6. фебруара 2014. године издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. У Захтеву је наведено да постојећа дозвола треба да се измени у делу који се односи на капацитет постројења, врсте отпада које се складиштите и третирају.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво – оператер „Даркоматиц” ДОО из Београда, улица Панчевачки пут 86Е, 11210 Београд-Палилула, регистрован код АПР-а под матичним бројем 20057998, са претежном делатности: 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала, поднео Захтев за издавање измене и допуне интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, разврстаног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), дана 8. новембра 2016. године, под бројем 19-00-00461/2013-05.

Рок за достављање мишљења и предлога је 9. октобар 2017. године, на e-mail адресу jelena.tesla[at]nullekologija.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 542, сваког радног дана у периоду од 9-12 сати. Долазак је потребно претходно најавити на број телефона 011/31-31-224.