Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева од стране предузећа / оператера «ЕКОКАРИКА» Београд, са адресом у ул. Добропољска 26-28, Београд, за измену и допуну дозволе за третман опасног отпада,  у мобилном постројењу за намешавање водоуљних и водомазутних емулзија од отпадног уља, деградираних течних горива нафтног порекла и мазута на територији Републике Србије, издате по Решењу број 19-00 00743/2010-02 од 29. јуна 2011.год., регистарског броја 584, за рад  постројења које је смештено на локацији ЈКП „Енергетика“ у Трстенику, ул. Крушевачки пут бб, на катастарској парцели број 4809 КО Трстеник.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је третман опасног отпада у мобилном постројењу за намешавање водоуљних и водомазутних емулзија од отпадног уља, деградираних течних горива нафтног порекла и мазута на територији Републике Србије, односно на локацији ЈКП „Енергетика“ у Трстенику, ул. Крушевачки пут бб, на катастарској парцели број 4809 КО Трстеник и на локацији у оквиру комплекса „ХИНС Нови Сад“, на адреси Приморска 86. у Новом Саду.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 421 и 542, од 11h -13h.