Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ
Привредном друштву за услуге у области заштите животне средине „Dekonta д.о.о. Београд-Нови Београд

за за складиштење опасног отпада на локацији у Баричу на к.п. број 130 КО Мислођин, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др.закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 67. став 1. тачка 3) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС” број 36/09, 88/10 и 14/16), је донело Решење да се дозвола за складиштење опасног отпада на локацији у Баричу на к.п. број 130 КО Мислођин, регистарског броја 910, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Привредном друштву за услуге у области заштите животне средине „Dekonta д.о.о. Београд-Нови Београд, ул. Генерала Михајла Недељековића бр. 112, 11070 Београд-Нови Београд, решењем број 19-00-00227/2011-02 од 25. јуна 2012. године (у даљем тексту: Дозвола), због неиспуњавања законом прописаних услова у току обављања делатности складиштења опасног отпада.

Привредном друштву „Dekonta“ д.о.о. Београд ЗАБРАЊУЈЕ СЕ даљи пријем и складиштење опасног отпада на локацији у Баричу на к.п. број 130 КО Мислођин.