Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

28. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПЕТРЛАШКЕ ПЕЋИНЕ”

              На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Петрлашке пећине”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у источној Србији на територији општине Димитровград, у атару села Петрлаш и Одоровци. Део предложеног подручја стављен је под заштиту државе 1969. године као природни споменик „Петрлашка пећина”. Ревизијом студије заштите група спелеолошких објеката непосредне околине понорнице Блато на ободу Одоровачког карстног поља (Петрлашка пећина са понором, Тмна Дупка, Данчулица, Недељина Дупка и Oџина Дупка) ушла је у обухват заштите, чиме је површина заштићеног подручја увећана на 18 ha 99 aри 83 m2. Према структури површина КО Петрлаш по власништву, око 81% површина у заштићеном подручју припада приватном власништву, а остатак је у државном власништву. На целокупном подручју СП „Петрлашке пећине” успоставља се режим заштите II степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Петрлашке пећине”, сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.
28. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ТРШИЋ-ТРОНОША”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Тршић-Троноша”. ПИО „Тршић-Троноша” налази се у западноj Србији у долини реке Јадар, на територији града Лозница. Део подручја предложеног за заштиту је први пут 1965. године проглашен за Меморијални природни споменик „Тршић-Троноша”. Ревалоризацијом темељних вредности природног простора око Спомен куће Вука Стефановића Караџића и манастира Троноше, утврђено је да предложено подручје испуњава критеријуме за заштиту. Ревизијом заштите установљавају се нова категорија и врста заштићеног подручја и предлажу нове границе подручја са режимима заштите II (другог) и III (трећег) степена.
13. март 2017.

Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Машин Мајдан”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Машин Мајдан”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у Београду, на територији општине Савски венац. У склопу је просторно-културно-историјске целине „Топчидер” и у непосредној близини споменика природе „Топчидерски парк” и „Шума Кошутњак”. СП „Машин Мајдан” заузима површину од укупно 4,29 ha и обухвата простор некадашњег каменолома на падини Топчидерског брда са десне долинске стране Топчидерске реке. Максимална надморска висина је 106 m, а минимална 82 m. Према структури површина катастарске општине Савски венац по власништву, целокупна површина СП „Машин Мајдан” је у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I (првог), II (другог ) и III (трећег) степена и заштитна зона укупне површине 2,24 ha.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Карађорђево”. Део подручја Карађорђево је 1997. године проглашено за природно добро од великог значаја и сврстано је у II (другу) категорију заштите као специјални резерват природе. Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Карађорђево” („Службени гласник РС”, број 37/97) под заштиту је стављена површина од укупно 2.955,3254 ha и установљени су режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. За управљача је именована Војна установа ,,Карађорђево” из Карађорђева. Од 1. априла 2010. године права и обавезе проистекле из пословања расформиране ВУ ,,Карађорђевоˮ преузима Војна установа ,,Моровићˮ, Моровић.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”. Подручје предложено за заштиту налази се у источној Србији, на источној страни Дели Јована, на реци Замни, притоци Дунава у Неготинској крајини. Укупна површина СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне” износи 39,50 ha и обухвата делове подручја КО Плавна и КО Штубик на територији општине Неготин. Према структури власништва 60,79% укупне површине заштићеног подручја је у приватном власништву, док је у државној својини 39,21%. На целокупном подручју СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне” утврђен је режим заштите II степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Златибор”. Подручје ПП „Златибор” налази се у југозападној Србији на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој. Укупна површина парка природе износи 41.923,26 hа. Према структури површина катастарских општина по власништву у ПП „Златибор” приватном власништву припада око 56% површина, док државним и осталим облицима власништва припада око 44%. На подручју ПП „Златибор” утврђени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Златибор” се сврстава у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.