Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

28. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ТРШИЋ-ТРОНОША”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Тршић-Троноша”. ПИО „Тршић-Троноша” налази се у западноj Србији у долини реке Јадар, на територији града Лозница. Део подручја предложеног за заштиту је први пут 1965. године проглашен за Меморијални природни споменик „Тршић-Троноша”. Ревалоризацијом темељних вредности природног простора око Спомен куће Вука Стефановића Караџића и манастира Троноше, утврђено је да предложено подручје испуњава критеријуме за заштиту. Ревизијом заштите установљавају се нова категорија и врста заштићеног подручја и предлажу нове границе подручја са режимима заштите II (другог) и III (трећег) степена.
13. март 2017.

Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Машин Мајдан”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Машин Мајдан”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у Београду, на територији општине Савски венац. У склопу је просторно-културно-историјске целине „Топчидер” и у непосредној близини споменика природе „Топчидерски парк” и „Шума Кошутњак”. СП „Машин Мајдан” заузима површину од укупно 4,29 ha и обухвата простор некадашњег каменолома на падини Топчидерског брда са десне долинске стране Топчидерске реке. Максимална надморска висина је 106 m, а минимална 82 m. Према структури површина катастарске општине Савски венац по власништву, целокупна површина СП „Машин Мајдан” је у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I (првог), II (другог ) и III (трећег) степена и заштитна зона укупне површине 2,24 ha.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Карађорђево”. Део подручја Карађорђево је 1997. године проглашено за природно добро од великог значаја и сврстано је у II (другу) категорију заштите као специјални резерват природе. Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Карађорђево” („Службени гласник РС”, број 37/97) под заштиту је стављена површина од укупно 2.955,3254 ha и установљени су режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. За управљача је именована Војна установа ,,Карађорђево” из Карађорђева. Од 1. априла 2010. године права и обавезе проистекле из пословања расформиране ВУ ,,Карађорђевоˮ преузима Војна установа ,,Моровићˮ, Моровић.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ТУНЕЛСКА ПЕЋИНА ПРЕРАСТ У КАЊОНУ ЗАМНЕ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”. Подручје предложено за заштиту налази се у источној Србији, на источној страни Дели Јована, на реци Замни, притоци Дунава у Неготинској крајини. Укупна површина СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне” износи 39,50 ha и обухвата делове подручја КО Плавна и КО Штубик на територији општине Неготин. Према структури власништва 60,79% укупне површине заштићеног подручја је у приватном власништву, док је у државној својини 39,21%. На целокупном подручју СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне” утврђен је режим заштите II степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.
2. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Златибор”. Подручје ПП „Златибор” налази се у југозападној Србији на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој. Укупна површина парка природе износи 41.923,26 hа. Према структури површина катастарских општина по власништву у ПП „Златибор” приватном власништву припада око 56% површина, док државним и осталим облицима власништва припада око 44%. На подручју ПП „Златибор” утврђени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПП „Златибор” се сврстава у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.
21. фебруар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „МАЉЕН”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Маљен”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западном делу Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата делове Града Ваљево и општина Пожега, Горњи Милановац и Мионица. Простире се на површини од укупно 10.104,8364 ha, у распону од 414 m до 1.104 m надморске висине. Према структури површина катастарских општина по власништву у ПИО „Маљен” око 53% површина заштићеног подручја припада приватном власништву, док државним и осталим облицима власништва припада око 47%. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Предео изузетних одлика „Маљен” сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.