Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

10. фебруар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва”. Подручје парка природе налази се у Војводини на територији општина Бечеј, Жабаљ и Нови Бечеј, у алувијалној равни реке Тисе, са њене десне стране, од 63. до 55. km речног тока. Предложено подручје је 2008. године било проглашено Одлуком о заштити Парка природе „Стара Тиса” код Бисерног острва („Службени лист Општине Бечеј”, број 1/08; „Службени лист Општине Жабаљ”, број 4/08 и „Службени лист Општине Нови Бечеј”, број 8/08) за  заштићено подручје III (треће) категорије – локалног значаја.
6. фебруар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ВЕНЕРИНА ПАДИНА”

  На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Специјалног резервата природе „Венерина падина”. Због својих природних вредности и потребе њиховог очувања, локалитет Венерина падина је 2005. године проглашен за заштићено подручје од изузетног значаја, односно заштићено подручје I (прве) категорије и то као специјални резерват природе. Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Венерина падина” („Службени гласник РС”, 4/05) обухваћена је површина од 0,2724 ha и установљена су два режима заштите: I (први) и II (други) степен. За управљача СРП „Венерина падина” именовано је Угоститељско-туристичко предузеће Хотел „Мир”.
6. јануар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”

    На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Предела изузетних одлика „Власине”. Због својих природних вредности и потребе њиховог очувања, подручје Власине је 2006. године, проглашено за природно добро од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 30/06), односно природно добро I (прве) категорије и то као Предео изузетних одлика. Уредбом о заштити обухваћена је површина од 12 740,9005 ha  и установљена су три режима заштите: I (први), II (други) и III (трећи) степен. За управљача тог заштићеног подручја именовано је Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица“.
27. децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ТОЛИНЦИ”

На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II категорије, као Заштићено станиште „Толинци”. Будуће природно подручје Заштићено станиште „Толинци“ налази се на југоистоку Срема на око 30 km од Београда. Укупна површина Заштићеног станишта „Толинци“ износи 700 8312 ha и налази се на територији града Београда и обухвата делове подручја катастарских општина  Прогар и Петровчић, на територији општине Сурчин. У оквиру Заштићеног станишта „Толинци“ око 98% укупне површине природног добра се налази у државном власништву, односно у власништву Министарства надлежног за послове пољопривреде. На подручју Заштићеног станишта „Толинци“ утврђени су режими заштите II и III степена.