Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

13. октобар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Калемегдански рт”. Подручје које се предлаже за заштиту налази се јужно од ушћа Саве у Дунав, на подручју града Београда, између Горњег и Доњег града Београдске тврђаве на Калемегдану. Границама споменика природе обухваћена је јединствена природна реткост геолошког карактера на тлу Србије – профил морског спруда из најстаријег стадијума у историји некадашњег Панонског мора. Према структури површина катастарске општине Стари град по власништву, површина коју заузима заштићено подручје је у државној својини. На подручју СП „Калемегдански рт” утврђени су режими заштите II (другог ) и III (трећег) степена.
13. октобар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БОРАЧКИ КРШ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Споменик природе „Борачки крш”. Споменик природе „Борачки крш” налази се у југозападној Шумадији, између Рудничких, Котленичких и Гледићких планина, на територији општине Кнић, КО Борач. Према структури површина катастарске општине по власништву, у обухвату споменика природе су површине у државној (79,67%), приватној (18,89%) и црквеној (1,43%) својини, укупно 68,22 ha. На заштићеном подручју утврђен је режим заштите II степена. Подручје које се предлаже за заштиту обухвата Борачки крш, јединствен геоморфолошки објекат геонаслеђа Србије, који у синергији са специфичностима флоре и фауне и културно-историјским вредностима у његовој непосредној близини чини изузетну предеону целину. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Споменик природе „Борачки крш”, сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.
14. август 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗЕЛЕНИЧЕ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Зелениче”. Природно подручје које се предлаже за заштиту је једино природно станиште реликтне биљне врсте ловорвишња (зелениче) у Србији. Налази се у југоисточној Србији, између Власотинца и Црне Траве, на северозападној падини планине Острозуб, на надморској висини од 1200 до 1300 m. СРП „Зелениче” обухвата укупно 38,815 ha и територијално припада општинама Црна Трава и Лесковац. Према структури површина катастарских општина по власништву, све површине у заштићеном подручју су у државној својини.
15. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Жељин”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у централној Србији између Ибра на западу, Столова на северозападу, Гоча на северу и североистоку и Копаоника на југу. Простире се на површини од укупно 6.379,0983 ha, на надморској висини од 360 до 1.785 m. ПИО „Жељин” територијално припада општинама Александровац и Рашка и граду Краљево. Према структури површина катастарских општина по власништву, око 83% површина у заштићеном подручју је у државном власништву, док приватном и осталим облицима власништва укупно припада око 17%.
15. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН-МОКРА ГОРА”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Шарган-Мокра Гора”. Подручје ПП „Шарган-Мокра Гора” налази се у југозападном делу Србије, на територији општина Ужице и Чајетина, на самој државној граници са Босном и Херцеговином. Део предложеног подручја је 2005. године проглашен за заштићено подручје I (прве) категорије и то као предео изузетних одлика. Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 52/05) на површини од 3.678,23 ha установљени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. У складу са Уредбом о заштити Парка природе „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 81/08) унапређен је статус заштићеног подручја и под заштиту је стављена површина од укупно 10.813,73 hа.
7. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ”

На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”. У циљу очувања последњег уточишта велике дропље у нашој земљи, као и њених највреднијих станишта, 1997. године проглашено је заштићено природно добро од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 37/97), односно заштићено подручје I (прве) категорије и то као Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропљеˮ. Уредбом о заштити обухваћена је површина од 979,4394 ha  и установљен је II (други) режим заштите. За управљача тог заштићеног подручја именовано је Ловачко удружење „Перјаницаˮ из Мокрина.