Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

19. јануар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западној Србији, на територији града Ужица и општине Чајетина. Заштитом је обухваћен највећи део подручја клисуре реке Ђетиње, укупно 853,13 ha, од чега је, према структури површина катастарских општина по власништву, приближно 70% у приватној, односно око 30% у државној својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите II и III степена.
17. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Слатине у долини Златице”. ПП „Слатине у долини Златице” налази се у северном делу Баната на подручју општине Чока и града Кикинде, односно између Падеја, Остојићева, Чоке, Банатског Моноштора, Црне Баре, Врбице и Јазова. Подручје предложено за заштиту укупно заузима 3.640,60 ha и пружа се дуж реке Златице у правцу североисток-југозапад од државне границе са Румунијом до Падеја. Према структури површина катастарских општина по власништву око 93% површина у заштићеном подручју је у државној својини, 5% површина је у приватној својини, а остатак припада друштвеној, јавној и другим облицима власништва. На подручју ПП „Слатине у долини Златице” утврђују се режими заштите II и III степена.
16. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Мртваје горњег Потисја”. Парк природе „Мртваје горњег Потисја” налази се у северној Војводини на територији општина Кањижа, Сента и Чока. Парк природе чине четири одвојена локалитета у приобаљу Тисе – мртваје Мртва Тиса наспрам Ђале (Хоргошка мртваја) и Пана уз десну и мртваје Буџак и Батка уз леву обалу реке.
8. новембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Јегричка”. Подручје под заштитом налази се у јужној Бачкој уз речицу Јегричка, водоток који се пружа више од шездесет километара у правцу исток-запад – полази од Малог бачког канала код Деспотова, а улива се у Тису код Жабља. Заштићеним подручјем обухваћено је укупно 1.193,19 ha територије општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Према структури површина катастарских општина по власништву, у државној својини је 99,87%, а у приватној 0,13% површина. На простору ПП „Јегричка” успостављени су режими заштите II и III степена, а око његових граница заштитна зона површине 5.701,60 ha.
13. октобар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДВА СТАБЛА КРУПНОЛИСНОГ МЕДУНЦА У ЧУКЉЕНИКУ”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику”. Подручје предложено за заштиту налази се у југоисточном делу Србије, у селу Чукљеник, на подручју градске општине Нишка Бања, територија града Ниша.
13. октобар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХИДРОЛОШКИ КОМПЛЕКС КАЛИПОЉЕ – БУКОВИК”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик”. Подручје предложено за заштиту налази се у југозападној Србији у регији Старог Влаха, на северозападном ободу планинског масива Јавор, на десној долинској страни реке Увац. СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” се простире на површини од 139,21 ha која територијално припада селу Љепојевићи, општина Нова Варош. Према структури власништва 77,68% укупне површине заштићеног подручја је у приватном власништву, док је 39,21% у државној, односно јавној својини. На целокупном подручју СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик” утврђен је режим заштите II степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Хидролошки комплекс Калипоље – Буковик”, сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.