Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

14. август 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗЕЛЕНИЧЕ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Зелениче”. Природно подручје које се предлаже за заштиту је једино природно станиште реликтне биљне врсте ловорвишња (зелениче) у Србији. Налази се у југоисточној Србији, између Власотинца и Црне Траве, на северозападној падини планине Острозуб, на надморској висини од 1200 до 1300 m. СРП „Зелениче” обухвата укупно 38,815 ha и територијално припада општинама Црна Трава и Лесковац. Према структури површина катастарских општина по власништву, све површине у заштићеном подручју су у државној својини.
15. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ЖЕЉИН”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Жељин”. Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у централној Србији између Ибра на западу, Столова на северозападу, Гоча на северу и североистоку и Копаоника на југу. Простире се на површини од укупно 6.379,0983 ha, на надморској висини од 360 до 1.785 m. ПИО „Жељин” територијално припада општинама Александровац и Рашка и граду Краљево. Према структури површина катастарских општина по власништву, око 83% површина у заштићеном подручју је у државном власништву, док приватном и осталим облицима власништва укупно припада око 17%.
15. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН-МОКРА ГОРА”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Шарган-Мокра Гора”. Подручје ПП „Шарган-Мокра Гора” налази се у југозападном делу Србије, на територији општина Ужице и Чајетина, на самој државној граници са Босном и Херцеговином. Део предложеног подручја је 2005. године проглашен за заштићено подручје I (прве) категорије и то као предео изузетних одлика. Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 52/05) на површини од 3.678,23 ha установљени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. У складу са Уредбом о заштити Парка природе „Шарган-Мокра Гора” („Службени гласник РС”, број 81/08) унапређен је статус заштићеног подручја и под заштиту је стављена површина од укупно 10.813,73 hа.
7. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ”

На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”. У циљу очувања последњег уточишта велике дропље у нашој земљи, као и њених највреднијих станишта, 1997. године проглашено је заштићено природно добро од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 37/97), односно заштићено подручје I (прве) категорије и то као Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропљеˮ. Уредбом о заштити обухваћена је површина од 979,4394 ha  и установљен је II (други) режим заштите. За управљача тог заштићеног подручја именовано је Ловачко удружење „Перјаницаˮ из Мокрина.
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВ ДУД”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Карађорђев дуд”. СП „Карађорђев дуд” налази се на североистоку Србије у Подунавском округу, у центру града Смедерева на пешачком тргу недалеко од речне обале. Стабло дуда старо око 250-320 година, под којим је 1805. године смедеревски диздар предао кључеве града вођи Првог српског устанка – вожду Карађорђу, први пут је заштићено Решењем Завода за заштиту природе и научно проучавање природних реткости НР Србије број 01-596 од 14. новембра 1959. године („Службени гласник НРС”, бр. 53/59-888). Стручним надзором у 2016. години, утврђено је да СП „Карађорђев дуд” више не испуњава критеријуме за сврставање у заштићена подручја од великог значаја – II (друге) категорије, на којима је било засновано претходно проглашење заштите (Одлука СО Смедерево, број 633-2/95-07 од 6. априла 1995. године). Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање и категоризација СП „Карађорђев дуд” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ПЛАТНАРА”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Храст Платнара”. СП „Храст Платнара” налази се у североисточној Србији, у центру града Смедерева на прилазу из Карађорђеве улице у насеље познато под именом „Платнара”. Заштићено стабло храста је Одлуком Привременог органа Општине Смедерево брoj 322-24/2007-08 од 10. јула 2007. године први пут стављено под заштиту као значајно природно добро – III категорије под називом „Стабло храста лужњака – Платнара”. Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање СП „Храст Платнара” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).