Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита од великог хемијског удеса

На овом месту можете погледати Обавештења о захтевима за заштиту од великих хемијских удеса.

5. фебруар 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Новом Саду, оператера Промист д.о.о. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће:
5. фебруар 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште ТНГ у Ковачици, оператера „Т- НАФТА Трговина“ д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
22. јануар 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Терминал за складиштење и претовар нафтних деривата у Смедереву, оператера „Митан Оил” д.о.о. Београд.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће:
3. август 2017.

Решење о забрани рада комплекса Складиште ТНГ у Ковачици –Блок 44 (радна зона), КП 7093 и 7112 К.О., оператера Нафта а.д. Београд, решење број: 532-02-00231/10/202-02

На основу члана 67. став 4. и члана 78. став 2. и став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) Министарство заштите животне средине, даје следеће:
21. март 2017.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд огранак Смедерево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
21. новембар 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Севесо комплекс „Галеника Фитофармација“ у Земуну

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће: