Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Третман отпада

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола на основу члана 63. Закона о управљању отпадом.

 

12. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране оператера предузећа “ВИСАН” д.о.о, Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада од стране оператера предузећа “ВИСАН” д.о.о, Београд. Министарство пољопривреде и заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране оператера предузећа “ВИСАН” д.о.о, Београд, ул Јернеја Копитара бб, за издавање дозволе за рад постројења за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера на територији општине Свилајнац, на КП 5900/7 КО Свилајнац.
8. јун 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «ZORKA PHARMA – HEMIJA» д.о.о Шабац

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сладиштење и третман неопасног и опасног отпада тј. за рад постројења за складиштење и третман отпадних органских растварача из медицинских установа и течног отпада који садржи органске раствараче, на катастарској парцели број 6916/20 КО Шабац, град Шабац
23. мај 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању Дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Неготину предузећу „EUREKA GROUP“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као правни следбеник Министарства животне средине и просторног планирања, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању Дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Неготину (К.П. 5685 у К.О. Штубик, потез Росуље б.б, Неготин) предузећу „EUREKA GROUP“ Д.О.О. БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ, са седиштем у Београду (град), у ул. Краљице Марије бр. 1. 
17. мај 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада предузећа „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине,, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. Београд. Надлежни орган обавештава јавност да је дана 12.05.2017. године, предузеће „PAPIR SERVIS FHB“ д.о.о. Београд (регистровано код АПР са матичним бројем 20599685 и шифром претежне делатности број 2832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело Захтев за допуну Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, у делу који се односи на обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада на локацији у Земуну, ул.Батајнички пут 13, на К.П. 362/2 КО Земун поље.
25. април 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење отпада на локацији трансфер станице у Великој Плани привредног друштва „PWW“ д.о.о. Ниш

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији трансфер станице у Великој Плани, поднетог од стране привредног друштва „PWW“ д.о.о. Ниш, ул. 25. маја број 65 б.
7. април 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавању Допуне дозволе за складиштење опасног отпада оператера предузећа „ŠUMADIJA SIROVINE“ д.о.о. Крагујевац

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавањe Допуне дозволе за складиштење опасног отпада од стране оператера „ŠUMADIJA SIROVINE“ д.о.о., ул. Индустријска 4, 34000 Крагујевац, на локацији у Крагујевцу, на К.П. 1530/2 КО Крагујевац 1.