Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Третман отпада

На овом месту можете погледати Обавештења о пријему захтева за издавање дозвола на основу члана 63. Закона о управљању отпадом.

 

21. јул 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији оператера, поднет од стране „СТАРА ВАРОШ“ доо Топола

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на кп бр 2779/1 КО Смедеревска Паланка.
21. јул 2017.

Обавештење о подношењу Захтев за измену и допуну дозволе за третман опасног отпада, на мобилном постројењу за намешавање водоуљних и водомазутних емулзија од отпадног уља, деградираних течних горива нафтног порекла и мазута на територији Републике Србије, оператера постројења «ЕКОКАРИКА» Београд

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева од стране предузећа / оператера «ЕКОКАРИКА» Београд, са адресом у ул. Добропољска 26-28, Београд, за измену и допуну дозволе за третман опасног отпада,  у мобилном постројењу за намешавање водоуљних и водомазутних емулзија од отпадног уља, деградираних течних горива нафтног порекла и мазута на територији Републике Србије, издате по Решењу број 19-00 00743/2010-02 од 29. јуна 2011.год., регистарског броја 584, за рад  постројења које је смештено на локацији ЈКП „Енергетика“ у Трстенику, ул. Крушевачки пут бб, на катастарској парцели број 4809 КО Трстеник.
17. јул 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на локацији оператера, поднет од стране „Greengate“ доо Крушевац.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на локацији  оператера, на кп бр 917/16 КО Лазарица.
17. јул 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и складиштење опасног отпада, на локацији оператера, поднет од стране „Total recycling“ доо Пожаревац.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на локацији  оператера, на кп бр 19505 и 19506 КО Пожаревац.
12. јул 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење отпада на локацији привредног друштва „CENTAR ZA RECIKLAŽU“ д.о.о. БЕОГРАД – ОТКУПНИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији откупног центра Смедерево, поднетог од стране привредног друштва „CENTAR ZA RECIKLAŽU“д.о.о. Београд, улица Томе Буше 14.
12. јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ за складиштење неопасног отпада на локацијама оператера привредног друштва „YUCRОN“ д.о.о. Ниш

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као правни следбеник Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о одузимању Дозволе за складиштење неопасног отпада на локацијама у Неготину (К.П. 253/37 и К.П. 253/38 у К.О. Прахово-Неготин) и у Крагујевцу (К.П. 1510 К.О. Крагујевац 1) привредном друштву „YUCRОN“ д.о.о. Ниш, са седиштем у Нишу у ул. Радних бригада 3/12.