Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. април 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину пројекта производње опекарских производа од печене глине на КП 340 КО Врбовац код Смедерева

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. април 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације грађевинског песка у лежишту “Јаковачка Кумша“, на катастарским парцелама наведеним у информацији о локацији, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
3. април 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за складиштење течног опасног отпада, КО Скупљен, СО Владимирци

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04)  даје следеће
17. март 2017.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта регулације реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – I фаза, на катастарским парцелама наведеним у локацијским условима, на територији ГО Лазаревац, град Београд

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. март 2017.

Захтев одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Магистрални гасовод МГ-10 Ниш – Димитровград (бугарска граница) – интерконекција српског и бугарског транспортног система у дужини од око 108 км

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. март 2017.

Захтев одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће