Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. novembar 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:„Pogon za reciklažu pneumatika pirolitičkim postupkom

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
13. novembar 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekata autoputa E – 80, deonica Pločnik – Merdare

Na osnovu čl. 12., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
1. septembar 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj, na „nulto polje“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. avgust 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude olova i cinka iz „Vučkovog ležišta“ i ležišta „kula“ u sklopu rudnika „Grot“ a.d. – Kriva Feja

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. avgust 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada, na kat. parceli broj 4874, KO Stara Pazova, na teritoriji SO Stara Pazova

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
23. avgust 2017.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za perečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće