Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције трафостанице ТЦ 220/110/35 кV “Пожега“, на к.п.бр.5069, КО Пожега, на територији СО Пожега

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
1. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта бункер станице/базе за смештај дизел горива за снабдевање бродова дизел горивом на стационажи км 1059 на десној обали Дунава, на делу КП 4579 КО Велико Градиште, Општина Велико Градиште

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
26. јул 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. јул 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: мобилно модуларно постројење за компостирање био-разградљивог отпада

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јул 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта –Мобилно постројење за рециклажу органских растварача ДЕСТИЛАТОР D.W. RENYMANN ROTO-0-140

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јул 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Пројекта реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ

На основу чл. 10. став 1. и 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04),  даје следеће