Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. новембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – отпадних оловних акумулатора, никл-кадмијумских батерија и батерија са живом, електронске и електричне опреме, КО Ужице, Град Ужице

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
10. новембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Процес технологије рада складиштења и третмана електричног и електронског отпада

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
31. октобар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Oбјекат за привремено складиштење опасног отпада на КП бр. 1995 КО Чумурлија, Град Ниш

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. октобар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV број 1206+154/3 Ниш 2 – Пирот 2

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
16. октобар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела производне хале II и уградње пећи за загревање и хомогенизацију алуминијумских блокова

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. октобар 2017.

Захтев за oдлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту нафтних деривата Ниш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће