Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

1. август 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ Врело, Бајина Башта, Перућац, катастарска парцела 6/2 КО Перућац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку и Службени гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
27. јул 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у организационе целине Прерада, на катастарској парцели бр. 1820 КО Вреоци, општина Лазаревац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
24. јул 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројеката „Реконструкција МХЕ Соколовица“, на реци Велики Тимок, на к. п. бр. 11318/3 КО Копривница и на к.п. бр. 143, 6380/3 КО Градсково, на територији града Зајечара

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ 33/97, 31/01)  даје следеће
19. јул 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01)  даје следеће
17. јул 2017.

Захтев за давање сагласности на на на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште отпадних уља на КП 547/1 КО Суково, Град Пирот

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01)  даје следеће
12. јул 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу “Јазовник“, КО Свилеува, на територији СО Коцељева

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће