Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

20. јун 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње гондоле жичаре “Златибор – Торник“ са пратећим објектима на катастарским општинама Чајетина, Јабланица и Доброселица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), у складу са члановима 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01, «Сл. гласник Р.Србије» број 30/10)  даје следеће
13. јун 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лежишта андезита и андезит базалта „Чукара“ у селу Борач код Кнића

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ),  даје следеће
12. јун 2017.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта регулације реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – I фаза, на катастарским парцелама наведеним у самој студији, на територији ГО Лазаревац, град Београд

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
9. јун 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – изградње МХЕ “Паклештица“, на реци Височици, на к.п. бр.3124, КО Паклештица, на територији града Пирота

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
6. јун 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације грађевинског песка у лежишту “Јаковачка Кумша“, на катастарским парцелама наведеним у информацији о локацији, у самој Студији, на територији ГО Сурчин, град Београд

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
19. мај 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта предизолованих цевоводних система и складиштења хемикалија, на к.п. 2770/14, КО Алексинац Варош, СО Алексинац

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће