Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

11. septembar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće
1. septembar 2017.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16 )  daje sledeće
11. avgust 2017.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli br. 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
7. avgust 2017.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat dalekovoda DV 400 kv 401/1 TS Beograd 8 – RP drmno – uvođenje u TS Smederevo 3

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16 )  daje sledeće
4. avgust 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada, KO Skupljen, SO Vladimirci

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće
1. avgust 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE Vrelo, Bajina Bašta, Perućac, katastarska parcela 6/2 KO Perućac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku i Službeni glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće