Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

13. februar 2018.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: rekonstrukcije i dogradnje kompleksa marine i plaže na KP broj 6030/1, 6030/2, 7360/1 i 7360/2 KO Golubac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
5. februar 2018.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: eksploatacija krečnjaka kao TGK iz ležišta „Zborište“ kod Guče

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
26. januar 2018.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u organizacione celine Prerada, na katastarskoj parceli br. 1820 KO Vreoci, opština Lazarevac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
24. januar 2018.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije brodske prevodnice u sastavu HE Đerdap 1

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
24. januar 2018.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta „Kula Beograd“ na KP 1508/411 KO Savski Venac, Grad Beograd

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
22. januar 2018.

Zahtev za saglasnost na Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš, Grad Niš

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016)  daje sledeće