Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. decembar 2017.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru TE NIKOLA TESLA A na teritoriji GO Obrenovac, Grad Beograd

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
14. septembar 2017.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja rekonstrukcije toplog dela linije za proizvodnju impregnisane kamene vune na KP 3280 KO Surdulica

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
7. jun 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje TS 220/110 kV “Kraljevo 3“ u TS 400/220/110 kV “Kraljevo 3“, na k.p. 2020/21 KO Ratina, Grad Kraljevo

Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće
7. jun 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i adaptacije postojećeg nadzemnog dalekovoda 2 x 110kV, broj 106AB Valjevo – HE Zvornik

Na osnovu čl. 14. stav 1. i člana 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04)  daje sledeće
25. maj 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada na KP 10998/154 i KP 10998/34 KO Đele kula, teritorija Grada Niša

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
6. januar 2016.

Zahtev za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za inertizaciju industrijskih otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu Fabrike automotora „21. maj” u Rakovici

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01) daje sledeće