Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

16. децембар 2016.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – постројења за рециклажу електронског и електричног отпада на КП бр. 1186 КО Вишњица, Општина Палилула

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
8. децембар 2016.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: изградње два резервоара R 5 и R 6, укупног капацитета 10 000 m3, за складиштење нафтних деривата, у Пожеги, на катастарској парцели број 190/1, КО Висибаба

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. октобар 2016.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину: реконструкције МХЕ ТЕМАЦ, на катастарској парцели број 3228 КО Темска, која се налази у Парку природе „Стара планина“ код Пирота

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. октобар 2016.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта санације стања старих складишта радиоактивног отпада (хангари Х1 и Х2) у оквиру комплекса Института за нуклеарне науке Винча

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2016.

Решење о сагласности носиоцу пројекта, предузећу РБ “КОЛУБАРА“ д.o.o, из Барошевца, Барошевачка 10, на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења површинског копа лигнита “Велики Црљени“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, донело је Решење о сагласности носиоцу пројекта, предузећу РБ “КОЛУБАРА“ д.o.o, из Барошевца, Барошевачка 10, на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења површинског копа лигнита “Велики Црљени“,
5. септембар 2016.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ „ЛАНИШТЕ“ са преградом (тиролски водозахват), на Рупској реци

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће