Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. фебруар 2016.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта постројења за складиштење и претакање нафтних деривата у кругу аеродрома “Никола Тесла Београд“ а.д, у укупно осам резервоара укупног капацитета 990,5 m3 (шест надземних и два укопана резервоара), на к.п.3739/1 КО Сурчин, ГО Сурчин, Град Београд

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће
4. јануар 2016.

Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја и одређује обим и пројекта: Адаптација и реконструкција погона „Декстрана” за потребе синтезе активне супстанце тримазолин, у оквиру фабричког комплекса ФХИ “Здравље” АД Лесковац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
14. децембар 2015.

Решење којим се утврђује да је потребна провена утицаја и одређује обим и пројекта производње полиуретанских пена и монтаже готових производа у реконструисаном и пренамењеном делу објекта “GRAMMER SYSTEM 2” DOO

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
2. октобар 2015.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта производње предизолованих цевоводних система и складиштења хемикалија које се користе у производном процесу

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће
23. јул 2015.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фабрике аутомобилских делова МТЕ

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
27. мај 2015.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције“ МХЕ ТЕМАЦ“, на катастарској парцели број 3228 КО Темска

 На основу члана10 и  14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси: