Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. март 2017.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја пројекта – Центар за складиштење и третман неопасног и опасног отпада

На основу члана 10 и  14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси:
14. фебруар 2017.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пословног објекта АЦБ укупне корисне површине од око 58000 m2

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
18. новембар 2016.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за дозирање и паковање готовог производа – минералног ђубрива, КО Шабац, Град Шабац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
22. септембар 2016.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ ,,Ушће“ ( изградња мале хидроелектране, бране, машинске зграде и пратећих објеката на реци Студеници)

На основу члана10 и 14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја На животну средину («Сл. гласник Р.Србије»135/04,36/09),Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси:                
24. август 2016.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“,на реци Височици, са машинском зградом на к.п. бр. 3124 К.О. Паклештица

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
20. јул 2016.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта складиштења опасног отпада, КО Краљево, Град Краљево, на захтев носиоца пројекта предузећа “Феропромет“ д.о.о

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће