Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Београд Центар – Стара Пазова, дужине 36 км, носиоца пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ а.д. из Београда

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта „ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС- ФАБРИКA ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ“, К.О. Кочино Село, Град Јагодина

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. фебруар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика за производњу минералних фосфатних хранива за исхрану животиња на КП 2300 КО Прахово у Прахову

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. фебруар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – постројење за складиштење и третман отпада из здравствене заштите људи и животиња „MEDICAL WAVE“ д.о.о.

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. децембар 2016.

Решење којим се носиоцу пројекта Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. Београд одређује обим и садржај за Студију о процени утицаја на животну средину пројекта теретне обилазне пруге Бели Поток – Винча – Панчево

На основу чл. 14.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  даје следеће
1. децембар 2016.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, у оквиру којег је планирана промена намене постојећег постројења за третман отпадних вода некадашње фабрике за прераду коже “Партизан“, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће