Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. decembar 2017.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekata autoputa E – 80, deonica Pločnik – Merdare

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
7. decembar 2017.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Reguma“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:„Pogon za reciklažu pneumatika pirolitičkim postupkom, na KP 2131/42 KO Paraćin“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. oktobar 2017.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 08-17 Požega – Kosjerić

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
4. oktobar 2017.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada na k.p. br. 4874 K.O. Stara Pazova

Na osnovu čl. 14, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. septembar 2017.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: SVR 2 – Proizvodnja BREF kuglica za osvežavanje i negu toaleta

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. septembar 2017.

Rešenje kojim se određuje obim i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta V8 – Fabrike papira 3 (objekat RM3) u okviru industrijskog kompleksa DRENIK ND

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće