Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. фебруар 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Проширење капацитета терминалa за расуте и генералне терете Луке Смедерево“, КО Смедерево, Град Смедерево

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
19. фебруар 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Сићево-Димитровград

На основу чл. 14, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
26. децембар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта „Регума“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:„Погон за рециклажу пнеуматика пиролитичким поступком, на КП 2131/42 КО Параћин“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. децембар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 80, деоница Плочник – Мердаре

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
7. децембар 2017.

Решење којим се носиоцу пројекта „Регума“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:„Погон за рециклажу пнеуматика пиролитичким поступком, на КП 2131/42 КО Параћин“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2017.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 08-17 Пожега – Косјерић

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће