Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. јул 2017.

Решење којим се носилац пројекта „Eko Maber Inženjering“ д.о.о. Панчево, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: мобилно постројење за третман мешаног комуналног отпада

  На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. јул 2017.

Решење којим је носиоцу пројекта „N.K.M. Metalis“ д.о.о. Крушевац, наложена израда Студије о процени утицаја на животну средину постројења за растављање и детоксикацију отпадних возила

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње мини хидроелектране „Засковци“ на Живадиновом долу

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. јун 2017.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат складиштења отпадних уља на КП 547/1 КО Суково, територија СО Пирот, носиоца пројекта LUBRIKA DOO из Пирота-Суково

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
13. јун 2017.

Решење којим се носилац пројекта „RAKITA EXPLORATION“ д.о.о. Бор, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат геолошких истраживања Cu, Au и пратеће рудне минерализације простора Брестовац – Метовица, на локацији Чукара Пеку у Брестовцу, општина Бор

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „ Експлоатација песка и шљунка из корита реке Ј. Мораве од км 117+470 до 117+750 КО Доња Лакошница, Лесковац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће