Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. јун 2017.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат складиштења отпадних уља на КП 547/1 КО Суково, територија СО Пирот, носиоца пројекта LUBRIKA DOO из Пирота-Суково

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
13. јун 2017.

Решење којим се носилац пројекта „RAKITA EXPLORATION“ д.о.о. Бор, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат геолошких истраживања Cu, Au и пратеће рудне минерализације простора Брестовац – Метовица, на локацији Чукара Пеку у Брестовцу, општина Бор

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „ Експлоатација песка и шљунка из корита реке Ј. Мораве од км 117+470 до 117+750 КО Доња Лакошница, Лесковац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „ Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1067+500 до 1068+500 на делу кат.парцеле 2387 КО Острово и делу кат.парцеле 5347 КО Затоње, СО Велико Градиште

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „ Радио базна станица Чезавско поље ПО 73, ПОЗ73, Голубац на катастарској парцели бр. 1528/3 КО Добра, општина Голубац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. мај 2017.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње продуктовода од комплекса предузећа „VML“ у Сурчину

На основу чл. 10. став 1. и чл. 14 став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће