Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. новембар 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV број 1206+154/3 Ниш 2 – Пирот 2, увођење у ТС Ниш

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. новембар 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту нафтних деривата “Смедерево“ у Смедереву

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
16. новембар 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела производне хале II и уградње пећи за загревање и хомогенизацију алуминијумских блокова

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
5. октобар 2017.

Решење носиоцу пројекта „Босил Метал“ д.о.о. – Босилеград, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за Допунски рударски пројекат „пилот“ постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде Pb-Zn

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
22. септембар 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пословно-стамбеног комплекса SKYLINE BELGRADE

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. септембар 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремени третман отпадних вода на локацији депоније неопасног отпада „Гигош“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће