Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. septembar 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKYLINE BELGRADE

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
11. septembar 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Gigoš“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
31. avgust 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta skladištenja do maksimalno 42 tone dnevno otpadnog magnezijuma u komadima – neopasnog otpada, u delu skladišta sirovina ukupne površine od 800 m2

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
30. avgust 2017.

Rešenje kojim nosiocu projekta „Investfarm Impex“ d.o.o. Beograd, nije naložena izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: mobilno postrojenje za reciklažu organskih rastvarača DESTILATOR D.W. RENZMANN ROTO-0-140

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. avgust 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje privremene veze devijacije državnog puta IIA-148 (bivši R-201) sa državnim putem IB-26 (bivši M-19), na teritoriji GO Obrenovac

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
7. avgust 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta – mobilno postrojenje za razvrstavanje građevinskog otpada i tretman neopasnog građevinskog otpada, sa bazom, na k.p. 109/08 K.O. Ostružnica, G.O. Čukarica

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće