Ministarstvo zaštite životne sredine skreće pažnju da je zbog dugotrajne suše i ekstremno visokih temperatura, vodostaj u svim rekama u Srbiji izuzetno nizak. 

Visoke temperature vode u vodotocima i nizak nivo rastvorenog kiseonika, kao i postupci pojedinih nesavesnih građana, dovode do uginuća riba u rekama, ugrožavajući i druge rečne životinjske i biljne vrste.

Ministarstvo zaštite životne sredine apeluje na sve privredne subjekte i stanovništvo da u ribolovne vode ne ispuštaju štetne i opasne materije koje mogu pogoršati kvalitet vode.

Ministarstvo, takođe, upozorava građane da zbog navodnjavanja njiva ne pregrađuju i ne iscrpljuju vodu, jer takvim postupcima dodatno ugrožavaju živi svet u rekama.

Inspekcija za zaštitu životne sredine preduzimaće sve mere u okviru svojih nadležnosti u slučajevima kršenja zakona.