На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о израђеном нацрту интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству пољопривреде и заштите животне средине урађен нацрт интегрисане дозволе за оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”, Tоплана „Криви вир“, број предмета: 353-01-00009/2014-02, за рад целокупног постројења и обављање производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Ниша, у градској општини Медијана, у Нишу, ул. Благоја Паровића бр.3, на локацији КП бр.173/1 КО Ниш, Ћеле Кула.

Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.