Министарство заштите животне средине расписује расписује се конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90. б. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину  („Службени гласник РС”, број 113/17) раздео 25, глава 25.2 Зелени фонд Републике Србије, функција 560, Програм 0405 Заштита природе, програмска активност ПA 0004 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета; економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у вези са чланом 24. Закона о националним парковима („Службени гласник РС”, број, 84/15), чланом  108. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), и чланом 90. в. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16),

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије, Министарство заштите животне средине определило је 70.000.000,00 динара. Наведена средства додељују се за набавку садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалне самоуправе – градови и општине, и то за:

 • пошумљавање деградираних површина или површина за које постоји опасност од деградације,
 • пошумљавање у циљу стварања ветрозаштитних појасева,
 • пошумљавање у заштићеним подручјима на територији јединице локалне самоуправе,
 • пошумљавање градских шума, паркова и других јавних површина,
 • пошумљавање аутохтоним врстама у циљу производње биомасе,
 • остали видови пошумљавања у циљу заштите животне средине.

ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 Право на подношење захтева за доделу средстава имају јединице локалне самоуправе, (општине и градови) на територији Републике Србије, које испуњавају услове из члана 2. Уредбе.

Захтев за доделу средстава Зеленог фонда за пошумљавање садржи:

1) податке о подносиоцу захтева;

2) опште податке о пројекту (информације о пројекту, опис пројекта, главни циљеви задаци, односно активности, специфични циљеви, допринос пројекта, локација  пројекта, време потребно за реализацију пројекта, одрживост и степен спремности, анализа потенцијалних ризика, укупна процењена вредност пројекта и учешће Зеленог фонда у финансирању пројекта, информације о јавним набавкама које су потребне за реализацију пројекта, очекивани резултати и ефекти пројекта);

3) критеријуме и мерила за класификацију пројекта;

4) финансијски резиме (планирани буџет пројекта, извори финансирања);

5) податке о управљању пројектом (руководилац пројекта, управљачка структура, партнерство и сарадња у реализацији пројекта  са другим правним и физичким лицима, предузетницима, невладиним организацијама и др., веза са другим пројектима);

6) податке о дозволама, одобрењима и сагласностима од значаја за реализацију пројекта;

7) изјаву о тачности достављених података;

8)друге податке од значаја за оцену и финансирање пројекта;

Захтев се подноси на Обрасцу захтева – Образац број 1.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 Критеријуми за оцењивање захтева јесу:

 • Врста и тип пројекта;
 • Оцена пројекта (стручна основаност пројекта, технички услови за извођење пројекта, обезбеђеност контроле реализације пројекта, план одржавања пошумљених површина, сарадња у реализацији пројекта са другим правним и физичким лицима, предузетницима, невладиним организацијама);
 • Финансијски критеријуми:
 • висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава;
 • Степен развијености општине на чијој се територији реализује пројекат;
 • Површина обухваћена пројектом у текућој години.

ДОКУМЕНТА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ

 Уз Захтев се подноси  следећа документација

 1) пројекат пошумљавања;

2) изјава о начину финансирања пројекта која садржи:

 • укупну вредност пројекта и висину средстава који се траже из средстава Зеленог фонда;
 • начин на који ће подносилац захтева обезбедити сопствена средства и висина износа;
 • финансијски преглед – спецификација трошкова

3) доказ о степену развијености општине на чијој се територији реализује пројекат;

4) сагласност или споразум о сарадњи и реализацији пројекта  са управљачем заштићеног подручја уколико се пошумљавају површине у оквиру заштићеног подручја;

5) дозволе, одобрења и сагласности од значаја за реализацију пројекта.

ИЗБОР И ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Избор и оцену пројеката врши Комисија за расподелу средстава за пошумљавање, оцењивањем критеријума из тачке 3) овог конкурса.

Утврђивање листе пројеката и доношење одлуке о расподели средстава, врши се по поступку прописаном чланом 12. Уредбе.

Ако је одлуком о расподели средстава подносиоцу захтева додељен мањи износ средстава од износа наведеног у захтеву, подносилац захтева је дужан да писмено обавести министарство да ли прихвата понуђене услове финансирања, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Уколико подносилац захтева не поступи по обавези из става 1. овог члана, односно не прихвати понуђене услове финансирања, сматраће се да је одустао од захтева по јавном конкурсу.

МЕСТО И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА

 Текст јавног конкурса, обрасци и пратећа документација која је саставни део јавног конкурса могу се преузети на интернет страници Министарства (www.ekologija.gov.rs) и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ).

Рок за подношење захтева

Рок за подношење захтева је закључно са 31. јулом 2018. године.

Начин достављања документације

Kонкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом надлежног органа) доставља се у једном примерку (као организована целина – повезана у фасцикли или сл.) у затвореној коверти поштом на адресу:

Министарство заштите животне средине
ул. Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
са назнаком:  За КОНКУРС „ПОШУМЉАВАЊЕ  2018.“
(НЕ ОТВАРАТИ)

или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници републичких органа.

На полеђини коверте обавезно написати пун назив и адресу јединице локалне самоуправе.

НАПОМЕНА: Конкурсна документација доставља се и у електронском облику, на адресуkonkurs.posumljavanje[at]nullekologija.gov.rs у пдф формату, у наведеном року.

РОК ЗА ОБЈАВУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ОДАБИР ИЗВОЂАЧА РАДОВА, ИСПОРУЧИЛАЦА ОПРЕМЕ ОДНОСНО ПРУЖАОЦА УСЛУГА

 Уколико је неопходан избор извођача радова, испоручилаца опреме односно пружаоца услуга у поступку јавних набавки, исти је потребно спровести, у року од 30 дана од доношења одлуке о додели средстава.

НАЧИН И РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 Начин и рок реализације додељених средстава као и остали услови од значаја за реализацију пројекта пошумљавања, уређују се уговором између министарства и корисника средстава.

Додељена средства ће се реализовати најкасније до 30. новембра 2018. године.

РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА.

Одлука министра о усвајању Коначне ранг листе се објављује на интернет страници министарства и Порталу е-Управе, у року од пет дана од дана доношења Одлуке.

НАПОМЕНА: На све што у овом конкурсу није наведено, примерено се односе одредбе Уредбе и Правилника.