У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА”

Подручје Специјалнoг резервата природе „Засавица” налази се на територији општина Сремска Митровица и Богатић, и захвата подручја катастарских општина Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић, Равње, Баново Поље и Црна Бара.

  1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗАСАВИЦА” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 24. АВГУСТА ДО 12. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.


zasavica-graficki-prikaz Нацрт уредбе о проглашењу Специјалнoг резервата природе „Засавица”  и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20а и Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 12. септембром 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити на емејл адресe: lidija.stevanovic@ekоlogija.gov.rs и aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs, као и на писарницу Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „Специјални резерват природе „Засавица” – Јавна расправа о заштити”.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о проглашењу и заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се у петак, 15. септембра 2017. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Скупштине општине Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, сала 4. Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о проглашењу и заштити јавно износи свој став.

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.