У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава

ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ЗАШТИТИ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА  „ТОЛИНЦИˮ

Подручје Заштићено станиште „Толинци” које се предлаже за заштиту, налази се на територији града Београда и обухвата делове подручја катастарских општина Прогар и Петровчић, на територији општине Сурчин.

  1. ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ЗАШТИТИ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ТОЛИНЦИˮ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 6. МАРТА ДО 26. МАРТА 2017. ГОДИНЕ.

Предлог уредбе о заштити Заштићеног станишта „Толинци” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9 до 14 часова у просторијама Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, соба 657.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 26. мартом 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe lidija.stevanovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs; aleksandra.doslic[at]nulleko.minpolj.gov.rs или поштом са назнаком „ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ТОЛИНЦИˮ – ЈАВНА РАСПРАВА, на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине  и Завода за заштиту природе Србије.