У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ
„ЗЛАТИБОРˮ

Парк природе „Златибор” налази се на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој и обухвата: на територији општине Чајетина, катастарку општину Стубло и делове катастарских општина Алин поток, Бранешци, Гостиље, Доброселица, Дренова, Јабланица, Љубиш, Семегњево, Чајетина и Шљивовица; на територији општине Ужице обухвата део катастарске општине Мокра Гора; на територији општине Нова Варош обухвата делове катастарских општина Бела река, Драглица, Негбина и Сеништа; на територији општине Прибој обухвата делове катастарских општина Бања, Кратово и Рача.

zlatibor1. ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОРˮ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 10. МАЈА ДО 29. МАЈА 2017. ГОДИНЕ.

Предлог уредбе о проглашењу Парка природе „Златибор” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, соба 657.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 29. мајом 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe:

lidija.stevanovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs
aleksandra.doslic[at]nulleko.minpolj.gov.rs

или поштом са назнаком „ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ПРОГЛШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОРˮ – ЈАВНА РАСПРАВА, на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, биће накнадно заказана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.