Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби и друга заинтересована лица у области заштите животне средине (Завод за заштиту природе Србије, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, научне и стручне организације у области заштите природе, Привредна комора Србије, Привредна комора Београда, Стална конференција градова и општина, представници цивилног друштва и други).

У поступку припреме закона којим се уређује област заштите животне средине Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине одржана је од 22. јуна до 12. јула 2015. године према Програму јавне расправе. Текст Нацрта закона постављен је на интернет презентацији Министарства www.eko.minpolj.gov.rs. Примедбе, предлози и сугестије достављени су Министарству, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине”.

Јавну расправу о Нацрту закона, организовало је Министарство пољопривреде и заштите животне средине у складу са Програмом јавне расправе, у виду презентација и консултација на стручној јавној расправи које су одржане у сали Скупштине града Ниша, 2. јула 2015. године; затим у сали Покрајинског Завода за заштиту природе, у Новом Саду 6. јула 2015. године; као и у просторијама Привредне коморе Србије, 10. јула 2015. године, у Београду.

Поводом одржавања јавне расправе, Министарство је одржало и консултативни састанак и у Сталној конференцији градова и општина, у Београду. Јавна расправа у СКГО одржана је иако није била предвиђена Програмом јавне расправе, због великог интересовања јединица локалне самоуправе. На састанку који је одржан у просторијама Сталне конференције градова и општина присуствовали су представници локалних самоуправа.

На јавним расправама службеници министарства су одржали презентације нацрта закона, дали основна тумачења предвиђених законских решења, после чега је вођена дискусија. Од стране присутних изнете су многе сугестије и примедбе. Учесници су износили примедбе на нацрт закона, предлагали решења, односно давали сугестије и предлоге за боље уређење одређених одредби. Представници Министарства су давали одговоре на постављена питања присутних. Одговореноје на одређен број конструктивних предлога. Договорено је да се сви предлози, примедбе, сугестије доставе у писаној форми у закључком прописаном року.

Мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине доставили су у остављеном року: Привредна комора Србије, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Војводине, ORSES Привредно друштво за еколошку делатност, Центар за екологију и одрживи развој (СЕКОR), Железара Смедерево-Љубица Драке, Удружење БИОГЕН, Нафтна индустрија Србије, Завод за заштиту природе Србије, Стална конференција градова и општина, Градска управа за животну средину Нови Сад, Градска управа Панчево-Градски секретаријат за заштиту животне средине, Еколошки центар „Станиште“ Вршац, Еколошки покрет Оџака, Еколошко друштво „Бујановац“, Градска управа града Београда – Секретаријат за инспекцијске послове, сектор за заштиту животне средине, водну и санитарни инспекцију, ПУ Цементна индустрија Србије, Градска управа град Пожаревац, Митеко, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине – град Суботица, Удружење рециклера Србије, Општинска управа општине Бајина Башта, ЈП Путеви Србије.

Највећи број пристиглих примедби односи се на одредбе којима се уређује доступност информација у животној средини и основање Зеленог Фонда Републике Србије. Добијен је велики број примедаба који је размотрен од стране стручњака у министарству и запослених који раде на пословима у овим областима. Размотрени су предлози који су пристигли у року, сагледана могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта закона, посебно оне примедбе и предлози који битно не нарушавају предложена системска решења и концепцију Нацрта закона, а истовремено конструктивно доприносе побољшању и модернизацији, обезбеђивању квалитетног, ефикасног и економичног система заштите животне средине у циљу унапређења законских решења.

Сви предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање предлога текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива биће посебно размотрени и уграђени у текст нацрта закона.