Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.

У поступку припреме закона којим се уређује област управљања отпадом Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.

Јавна расправа о закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом одржана је се у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године. Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији Министарства

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби, цивилног друштва и друга заинтересована лица у области управљања отпадом (Клинички центар Србије, стручне организације за испитивање отпада, заводи за заштиту здравља, Привредна комора Србије, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Војводине. Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, јавна комунална предузећа, Стална конференција градова и општина и други).

Текст Нацрта закона био је постављен на интернет презентацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, www.eko.minpolj.gov.rs.

Било је предвиђено да се примедбе, предлози и сугестије достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1. или електронским путем на објављене e-mail адресе, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом”.

Јавну расправу о Нацрту закона, организовало је Министарство пољопривреде и заштите животне средине у складу са Програмом јавне расправе, у виду презентација и консултација на стручној јавној расправи које су одржане у сали Скупштине града Ниша, 2. јула 2015. године; затим у сали Покрајинског Завода за заштиту природе, у Новом Саду 6. јула 2015. године; као и у просторијама Привредне коморе Србије, 10. јула 2015. године, у Београду.

Поводом одржавања јавне расправе, Министарство је одржало и консултативни састанак и у Сталној конференцији градова и општина, у Београду. Јавна расправа у СКГО одржана је иако није била предвиђена Програмом јавне расправе, због великог интересовања јединица локалне самоуправе.  Након уводне презентације настављен је рад на разматрању Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом. Учесници су износили примедбе на нацрт закона, предлагали решења, односно давали сугестије и предлоге за боље уређење одређених одредби. Представници Министарства су давали одговоре на постављена питања присутних. Одговорено је на одређен број конструктивних предлога. Договорено је да се сви предлози, примедбе, сугестије доставе у писаној форми у закључком прописаном року.

Добијен је велики број примедаба који је размотрен од стране стручњака у министарству и запослених који раде на пословима у овој области. Размотрени су предлози који су пристигли у року, сагледана могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта закона, а у циљу унапређења законских решења.

У вези са тим, размотрено је прихватање предлога и сугестија у вези са: унапређењем вођења информационог система, вођења регистара, кретањем отпада; прецизирањем појединих одредаба закона посебно у делу усклађивања са релевантним прописима ЕУ и то посебно у делу који се односи на дефиниције; терминолошким усклађивањем (начела); у надлежностима инспекције; неким изузећима од обавезе прибављања дозвола за управљање отпадом (инфективан медицински отпад); прецизирањем одредаба у циљу јаснијег разграничења надлежности са Законом о ветеринарству, као и усклађивањем са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

Нису прихваћени предлози и сугестије који нису дати у форми конкретног предлога већ у форми коментара или питања, али су дати коментари у већем делу узети у разматрање; нису прихваћени предлози који нису усклађени са одредбама релевантних директива са којима се врши усклађивање овог закона, односно предлози који битно одступају од концепта и циља утврђених директивама, с обзиром на стратешку обавезу усклађивања и спроведени скрининг процес у претходном периоду; такође нису прихваћени предлози који се односе на дефинисање нових надлежности у области управљања отпадом,  као и предлози који нису у складу са важећим законима у другим областима.

Размотрене су и сугестије начелног карактера а које се тичу мобилног постројења, нуспризвода, трговца и посредника, дозвола за управљања отпадом.

Сви предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање предлога текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива биће посебно размотрени и уграђени у текст нацрта закона.