Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • conference-roomКоментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

8. март 2017.

Јавни увид о предлогу уредбе и студији заштите о проглашењу заштићеног станишта „Толинциˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА  „ТОЛИНЦИˮ
9. новембар 2016.

Јавни увид о предлогу Стратегије о заштити природе

У складу са чланом 112. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава  ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ
30. новембар 2015.

Извештај о извршеном јавном увиду и јавној расправи о Предлогу уредбе о проглашењу и студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Министарство пољопривреде и заштите животне средине је спровело процедуру јавног увида и јавне расправе о Предлогу уредбе о заштити и Студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ.
3. новембар 2015.

Јавни увид о Предлогу уредбе о заштити и студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкамена”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Министарство пољопривреде и заштите животне средине оглашава  ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „АДЕ И ОДСЕЦИ КОД СЛАНКАМЕНА”
25. август 2015.

Извештај са јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе – у појединостима

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
17. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, у појединостима

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.